Oficjalna strona

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO - klauzula do zapoznania się

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wójt Gminy w Olszanicy, celem realizacji zadań związanych z ustawą o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, przetwarza i archiwizuje dane osobowe. Urząd Gminy w Olszanicy dokłada wszelkich starań aby pobierać od interesantów minimalny zakres danych osobowych. Zadaniem Urzędu jest dbałość o to, aby dane osobowe były wykorzystane wyłącznie w celów określonych przepisami prawa. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby które bezpośrednio realizują daną sprawę. Informacje zawierające dane osobowe nie są przekazywane innym osobom, i podmiotom, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy prawa nakazują ich przekazanie innym organom. Chcemy zapewnić Państwa, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby dane osobowe pozostawały bezpieczne i poufne.

Załatwianie spraw urzędowych a Dane osobowe

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują Urząd do przekazania kilku podstawowych informacji w trakcie przekazywania nam danych osobowych niezbędnych do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy dane z innych źródeł.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczone są  w Biuletynie Informacji Publicznej pod informacjami o sposobie załatwienia spraw lub bezpośrednio w dostępnych formularzach. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

Dbałość o bezpieczeństwo.

Aby zadbać o bezpieczeństwo interesantów, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy w Urzędzie wykorzystujemy w swoich działaniach rozwiązania mające zapewnić maksymalne standardy bezpieczeństwa. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest system monitoringu wizyjnego CCTV IP, który zabezpiecza wnętrza budynku urzędu oraz teren wokół niego. Wszystkie pomieszczenia objęte tymi strefami są oznaczone. System CCTV IP ma na celu wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń dzięki czemu odpowiednie służby mogą na te zdarzenia zareagować w jak najkrótszym czasie.

Prawa osób.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane.
Do tych praw należą:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  • Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Urząd  Gminy w Olszanicy jako instytucja publiczna nie zawsze będzie mógł realizować wszystkie z tych praw. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często sposobów ich gromadzenia. Dane osobowe w Urzędzie Gminy w Olszanicy przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będzie można realizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych osobowych. Pragniemy jednak podkreślić, że zabezpieczaniu danych osobowych poświęcamy szczególną uwagę i troskę.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania będzie różny,
i zależny, od załatwianej sprawy i związanymi z tym obowiązującymi procedurami. Do tych terminów należy włączyć okres przechowywania określonych akt sprawy wynikający z przepisów prawa.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany.

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. W szczególnych jednostkowych przypadkach jeżeli zaistnieje taka sytuacja, każda osoba będzie o tym fakcie informowana.

Każda zainteresowana osoba jeżeli  uzna że jej dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane, lub chce uzyskać informacje na temat własnych przetwarzanych danych osobowych przez Urząd Gminy w Olszanicy – może zasięgnąć pomocy.

Skip to content