Oficjalna strona

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

fundusze europejskie
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Konkurs ogólny. Tytuł projektu: „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju
Gminy Olszanica”
 

I. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217) Gmina Olszanica, działająca jako podmiot inicjujący projekt partnerski w porozumieniu ze spółką komunalną Gminy Olszanica, funkcjonującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., działającą jako partner wiodący projektu (lider), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Konkurs ogólny.
Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 maja 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, nr konkursu: RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18.

II. CEL PARTNERSTWA
1. Celem partnerstwa jest współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu pt. „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica” zawartego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017- 2023, w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego położonej w Gminie Olszanica miejscowości Wańkowa, poprzez poprawę stanu obiektów zabytkowych znajdujących się na jej terenie oraz udostępnienie ich w atrakcyjnej w odbiorze formie mieszkańcom regionu oraz turystom, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup i montaż systemu monitoringu.
III. ZAKRES PARTNERSTWA
1. Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny know-how w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu oraz przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33, ust. 5 ww. Ustawy.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Przy wyborze partnera ocenione zostanie:
-zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
-deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
-doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
2. O udział w niniejszym postępowaniu może ubiegać się podmiot, który spełnia poniższe kryteria formalne:
 wyraża chęć zawarcia porozumienia/umowy o partnerstwie na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Gminą Olszanica w zakresie opracowania i realizacji projektu pt. „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”,
 znajduje się w katalogu beneficjentów określonych w § 5 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18- 001/18, zwanego dalej Regulaminem;
 nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie § 6 Regulaminu;
 prowadzi działania zgodne z celami partnerstwa, co potwierdzają zapisy w statucie, wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, ustawie lub innym równoważnym dokumencie;
 deklaruje wkład w realizację celu partnerstwa;
3. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
 zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa;
 deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

V. ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI
1. Zgłoszenie należy przygotować w języku polskim na wzorze formularza zgłoszeniowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć obowiązkowe załączniki: a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny potencjalnego partnera; b. aktualny statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający prowadzenie przez potencjalnego partnera działań zgodnych z celami partnerstwa.
3. Zgłoszenie i wszystkie załączniki powinny zostać opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwie.
4. Oferty należy składać w postaci papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu pt. „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”.
5. Termin składania ofert: 5 września 2018 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Olszanicy – Olszanica 81 38-722 Olszanica.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, z adnotacją:
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA RPO WP 6.3. Nie otwierać przed 06.09.2018 roku”
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2018 roku, w godzinach urzędowania, tj. od 730 do 1530. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: z-ca wójta Gminy Olszanica Robert Petka tel. (13)461 70 45.
8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.
9. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:
-prawa i obowiązki stron;
-zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
-sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
-sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy

VII. PROCEDURA WYBORU PARTNERÓW
1. Wyboru partnerów dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Olszanica.
2. Komisja dokona oceny zgodności złożonych aplikacji z wymaganiami określonymi w ust. V. ogłoszenia.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim, na odpowiednim wzorze formularza, w terminie określonym w pkt 5 ust. V. ogłoszenia;
4. W przypadku braków w zakresie kompletności załączników bądź złożonych podpisów dopuszcza się możliwość wezwania kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.
5. Nieuzupełnienie braków wskazanych w pkt 4 we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.
6. Kolejnym etapem oceny zgłoszeń będzie ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych.
7. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne poddane zostaną ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria określone ust. IV. ogłoszenia.
8. Na podstawie punktów przyznanych poszczególnym ofertom w ramach oceny merytorycznej opracowana zostanie lista rankingowa.
9. O wyborze partnera zdecyduje liczba punktów zdobyta w ramach oceny merytorycznej. Wybrane zostaną oferty, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
10. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie informacyjnej Gminy Olszanica.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:
a. wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu;
b. wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o naborze partnerów, z tym że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie informacyjnej Gminy Olszanica;
c. przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami;
d. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
3. Kandydat na partnera może złożyć w ramach naboru jedno zgłoszenie.
4. Podmiot ogłaszający nabór nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani nadesłanych ofert.
5. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym/i partnerem/ami podpisane zostanie porozumienie/umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerstwa z wybranym/i w wyniku naboru partnerem/ami dopuszcza się możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem/ami, które znajdują się na kolejnych miejscach listy rankingowej.
8. Informacji dotyczących niniejszego ogłoszenia udziela z-ca wójta Gminy Olszanica Robert Petka tel. (13) 461 70 45 lub 13 461 70 46

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1910-6-3-rewitalizacja-przestrzeni-regionalnej-nabor-nr-rppk-06-03-00-iz-00-18-001-18-konkurs-ogolny

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Skip to content