Oficjalna strona

List przewodni

w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica
na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz Zarządzenia nr 491/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030, ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2022-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030”.
Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone 
projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: strategia@gminaolszanica.pl, lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica w terminie od 09.03.2023 do 14.04.2023 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 12.04.2023 r. w godzinach od 09.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Olszanica.

Link ankieta online: https://forms.gle/nuvnhE4NdVGeeCE97

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju

Projekt strategii rozwoju Gminy Olszanica

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023 – 2030

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Olszanica jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Olszanica a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Olszanica.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: strategia@gminaolszanica.pl lub złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica do dnia 15 stycznia 2023 r.

Ankieta dotycząca strategii rozwoju Gminy Olszanica

Ankieta dotycząca strategii rozwoju Gminy Olszanica

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta online: https://forms.gle/aayJgn6qgtYBHHFA7

Skip to content