Oficjalna strona

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej

fundusze europejskie
NAZWA PROJEKTU
 
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne.
Projekt realizowany jest  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV- Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  ( Gospodarka wodnościekowa)
 
CEL PROJEKTU
 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Olszanica, zwłaszcza wyeliminowanie przedostawania się do gruntu ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Projekt obejmuje zadania bezpośrednio związane z zagospodarowaniem ścieków tj. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Uherce Mineralne.

Do celów ogólnych projektu należą:
– poprawa jakości życia mieszkańców Aglomeracji Uherce Mineralne,
– poprawa atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych,
– spadek zachorowalności mieszkańców na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska,
– zmniejszone zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Uherce Mineralne. W ramach projektu planowana jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych – Etap I o przepustowości 637 m3/d, oraz budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej (PCV o średnicach: 315, 250, 200 i 160mm, PE o średnicach: 250 i 160mm) i tłocznej (PE o średnicach: 140 i 90mm) o łącznej długości 19,46 km wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi.

W ramach zadania powstaną: budynki technologiczne, budynki techniczne, budynek socjalno-administracyjny, pełna infrastruktura techniczna sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i AKPiA, gazowe, sieci technologiczne, przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe od studni kopanej stanowiącej ujęcie wody, doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych oraz wód deszczowych z wylotem do odbiornika, którym będzie potok Kiniańskiego, droga dojazdowa do oczyszczalni, wewnętrzne drogi, place manewrowe i postojowe, oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni. 

FINANSOWANIE PROJEKTU 
 
Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu własnego Gminy Olszanica.
Wysokość dofinansowania z EFRR wyniesie  – 14 872 659,36 PLN 
 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 
 
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu 01.08.2018
Planowana data zakończenia realizacji projektu 31.12.2019

ZAWARTE UMOWY DLA REALIZACJI PROJEKTU

1. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”

Numer umowy : 29/II/2018 z dnia 31.07.2018

LABOR  Sp. z o.o. ; 35-207 Rzeszów ul. Jastrzębia 4

Wartość umowy : 174 660,00 PLN 

2. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne

Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz

        Numer umowy : 27/V/2018 z dnia 11.12.2018
       Wykonawca : BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO Sp. z o.o. ; 36-047
Niechborz ; Racławówka 304
        Wartość umowy :  9 434 100,00  PLN 

Część 2 – Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Uherce Mineralne

Numer umowy : 28/V/2018 z dnia 13.12.2018
       Wykonawca : Konsorcium „MACHNIK-KRISBUD”
                                    Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynierskiego MACHNIK Sp. z o.o. ; 33-380 Krynica Zdrój ,
Mochnaczka Wyżna 118
Partner Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD
Sp. z o.o. ; 33-380 Krynica Zdrój , Mochnaczka Wyżna 59
        Wartość umowy :  11 626 750,18  PLN

Skip to content