Oficjalna strona

Rada Gminy Olszanica

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Aktualnie liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Gminy odbywają się w Urzędzie Gminy Olszanica, w Sali Narad. W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Gminy działa w następującym składzie: 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Darosz

Tadeusz Darosz

tel. (013) 461 7045 wew. 47

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Franciszek Romanek

Radni:
 • Jan Kozicki- Olszanica
 • Teresa Skarbińska– Olszanica
 • Justyna Ostrowska- Olszanica
 • Jan Ogorzały – Olszanica
 • Piotr Dobrowolski – Uherce Mineralne
 • Ryszard Czerniga – Uherce Mineralne
 • Piotr Dendura – Uherce Mineralne
 • Bogdan Jakiel – Orelec
 • Andrzej Skiba – Stefkowa
 • Wiesław Konik – Stefkowa
 • Radosław Kunach – Zwierzyń
 • Mariusz Sędzimir – Rudenka
 • Andrzej Marciniak – Paszowa

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Obsługę Biura Rady Gminy prowadzi:  
Aleksandra Dul-Romanek,  
tel.(013) 461 70 45 wew. 2

Biuro Rady Gminy    

Adres: Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81 pok. nr 8
38-722 Olszanica
tel.(013) 461 70-45

Skip to content