Oficjalna strona

GOPS - Szuka rodzin wspierających

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH! 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy, zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
 
Rodzina wspierająca bezinteresownie pomaga innym rodzinom znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji przy współpracy z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.

Zakres pomocy:
– pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
– pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– pomoc w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Formy pomocy uzależnione są od potrzeb konkretnej rodziny przeżywającej trudności.
Mogą one dotyczyć:
– organizowania czasu wolnego dzieciom,
– wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
– pomocy w nauce,
– wskazówek dotyczących wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauki gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Opinia wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może jedynie otrzymać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą. 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy osobiście – pokoje nr 3,10,11 w Urzędzie Gminy Olszanica w godzinach od
7 30 – 15 30 , telefonicznie 13 4617046, kom. 601303144 lub za pomocą poczty tradycyjnej wykorzystując druk wniosku stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy 81, 38 – 622 Olszanica.
Kierownik GOPS w Olszanicy
Barbara Darasz

Szukamy rodzin wspierających

Skip to content