Oficjalna strona

„Bieszczadzkie Przedszkole Marzeń”
 

to projekt Gminy Olszanicy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji   w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest wzrost o 45 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałe na terenie gminy Olszanica oraz gmin ościennych. 

Rezultaty:
– 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie,
– 70 dzieci objętych z w ramach Programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne (zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne)

Główne zadania zrealizowane są w projekcie to:
1. Adaptacja /dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego;
2. Bieżące funkcjonowanie przedszkoli (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych, zapewnienie wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i pomocniczej w nowo utworzonych oddziałach)
3. Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci (finansowanie wynagrodzeń specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zakup pomocy dydaktycznych do w/w zajęć)

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 496 217,66 PLN
Łączna wysokość dofinansowania Projektu –  446 595,66 PLN
Wkład własny –  49 622,00 PLN

Skip to content