Oficjalna strona

Odnawialne Źródła Energii

Wyniki konkursu dla mieszkańców Gminy Olszanica
Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą:
 „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich  poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym,  przeprowadziła ocenę formalną i punktową wszystkich złożonych  deklaracji przystąpienia do projektu. W oparciu o ww. ocenę i przyznane punkty:
 zakwalifikowała wszystkie deklaracje do udziału w przedmiotowym projekcie
i zamieściła je na podstawowej liście rankingowej
.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie i przedłożenie Umowy przystąpienia do projektu w raz niezbędnymi załącznikami do Urzędu Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, pokój nr 25 w terminie do 24.02.2017r.
Umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli i osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.
Uwaga!!!
Treść umowy została zmieniona. W związku z tym bardzo prosimy o pobranie aktualnej wersji (z dnia 09.02.2017) Umowy przystąpienia do projektu. Zmiany, które zaszły w umowie zostały opisane w odrębnym dokumencie pn. Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu.
Wymagane załączniki do umowy:

  1. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli nie zostały dołączone do deklaracji).
  2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 
 
Skip to content