Oficjalna strona

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa
 
        Urząd Gminy w Olszanicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.       
      Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.olszanica.pl. która w części spełnia wymagania WCAG 2.0 Level AA.
Data publikacji strony internetowej: listopad 2007
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26
     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników PDF nie są dostępne cyfrowo,
 • z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, niektóre dokumenty mogą być zamieszczone w postaci skanów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Deklarację sporządzono dnia 31 marca 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Dostępność architektoniczna budynek główny
 1. Do budynku prowadzi wejście główne od frontu Urzędu.
 2. Podjazd dla wózków znajduje się  przy wejściu głównym do Urzędu.
 3. W Urzędzie nie ma windy.
 4. Sanitariaty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. W przypadku pojawienia się osoby niepełnosprawnej przy głównych drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek wzywający pracownika obsługi.
 6. Na terenie Urzędu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
            Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich –  www.rpo.gov.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
                                                                                                                     
Urząd Gminy Olszanica                                                                                                                             
Olszanica 81, 38-722 Olszanica                                                                                                                              
e-mail: gmina@olszanica.pl ,  tel. 13 461 70-45

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
 
Skip to content