Oficjalna strona

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

Nabór wniosków na komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina Olszanica  w ramach Programu Operacyjnego Polska „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” będzie wnioskować o grant na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

W ramach otrzymanego grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł lub tablet do wartości1,5 tyś zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko – uczeń  zamieszkuje miejscowość lub gminę  w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej
  2. dziecko – uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby  która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  3. c) dziecko – uczeń  nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Urząd Gminy w Olszanicy a następnie przekazany nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego.

Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem dostępnym na stronie: Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć: osobiście w Urzędzie Gminy w Olszanicy, pok. nr. 5 na załączonych wzorach, w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2021 roku.

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 5.

 

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (1)

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie

Skip to content