Oficjalna strona

Informacja Wójta Gminy Olszanica w sprawie dowozu do lokali wyborczych

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 25 września 2023 roku

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

          

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) informuję, że:

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

a) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

b)
miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;


c)
lokalu wyborczego, zwanego dalej “transportem powrotnym”.


2. Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi do dnia 02 października 2023 roku.

4. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada (druki wniosków do pobrania na stronie internetowej www.gminaolszanica.pl w zakładce “Wybory Parlamentarne 2023”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanica w zakładce “Wybory” lub w Urzędzie Gminy Olszanica, pokój nr 9.

5. Zgłoszenia należy dokonać na jeden z wybranych sposobów: 

-w Urzędzie Gminy Olszanica, pokój nr. 9

-na emaila: gmina@olszanica.pl,

-lub pod nr tel. 13 461 70 04 wew. 2,

6. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

7. Wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 12 października 2023 r.).

8. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 13 października 2023 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Olszanica, pokój nr. 9, na maila gmina@olszanica.pl, lub pod nr tel. 13 461 70 04 wew. 2.

WAŻNE!

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

Każdy wyborca, w tym wyborca z niepełnosprawnościami, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (lokale dostosowane: Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, Uherce Mineralne  nr 150 oraz Świetlica Wiejska w Stefkowej, Stefkowa nr 52A).W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania lub wniosek  o zmianę lokalu wyborczego (wyborca niepełnosprawny), w Urzędzie Gminy Olszanica pokój nr 9, najpóźniej w terminie do dnia 12 października 2023r.
Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Skip to content