Oficjalna strona

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Wańkowa

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia

– wodociąg Wańkowa –

W dniu 12.10.2022 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wańkowa

o produkcji wody do 100m3/d, określając dopuszczalną wartość amonowego jonu na poziomie nie wyższym niż 1,9 mg/l oraz określając dopuszczalną wartość żelaza na poziomie nie wyższym niż 250 µg/l.

W związku z powyższym została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, w której nałożono obowiązki na właściciela sieci Gminę Olszanica:

– niezwłocznego poinformowania konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi,

– doprowadzenia jakości wody z wodociągu Wańkowa o produkcji wody do 100 – m3/d do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294 w zakresie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego – amonowy jon oraz żelazo).

– przedłożenia sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z w/w wodociągu, potwierdzających uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 2 i 15 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Występująca niezgodność, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Skip to content