Oficjalna strona

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy

 

Olszanica, dnia 3 sierpnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski        o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2021/2022  (I semestr).

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca (np. składając wniosek w sierpniu 2021 r. dochody za miesiąc lipiec 2021 r.),
  • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
  • zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
  • zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.

Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł x 150% = 792 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie od 3 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                                                                                  KIEROWNIK

                                                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                  w Olszanicy

                                                                                                                                                          (;)

                                                                                                                                                  Barbara Darasz

Skip to content