Oficjalna strona

Wymiana oraz wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
Osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 (szerokość x wysokość) pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Jak prawidłowo wykonać fotografię:
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Opłaty
Brak opłat

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Olszanica, pokój nr 9 lub w dowolnym organie gminy. Odbiór dowodu osobistego odbywa się w miejscu złożenia wniosku.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych ( Dz.U.2021.816 t. j.)
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

8. Uwagi
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, jak i jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, ze względu na wymóg zamieszczenia odcisków palców w dowodzie osobistym i ich weryfikacji przy odbiorze. Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierany ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanica powinien być wydrukowany na jednej kartce, obustronnie.

Aby sprawdzić aktualny status dowodu osobistego należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i w zakładce „dowody osobiste” wpisując nr zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

E-Dowód – najważniejsze informacje
1. W warstwie graficznej nowego dowodu osobistego jest zamieszczany podpis każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.
2. E-dowód to dowód osobisty z warstwa elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczna. Od 8 listopada 2021 roku w warstwie elektronicznej są zamieszczane odciski palców.
3. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwa elektroniczną dowodu.
4. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:
1) Certyfikat obecności – jest zamieszczany w każdym dowodzie osobistym. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach, urzędach i lotniskach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
2) Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – jest zamieszczany w dowodzie osoby, która ma pełna albo ograniczona zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Jest alternatywą do zalogowania się do profil zaufany.
3) Certyfikat podpisu osobistego – jest zamieszczany za zgodą przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Służy do podpisywania dokumentów drogą elektroniczną. Aby używać e-dowodu należy pobrać bezpłatną aplikacje „eDO App” na smartfon.
4) Kody PIN można ustalić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze.
5) Przy odbiorze dowodu osobistego odbierz kopertę z kodem PUK, który służy do odblokowania lub zmiany kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
6) Kod PUK zabiera się do domu. Można go zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

Informacje o E-Dowód na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
· wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
– zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
– zmiany danych zawartych w dowodzie,
– upływu terminu ważności dowodu,
– utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
– organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
– ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Skip to content