Oficjalna strona

Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
2. Potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ lub decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
3. Do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych załącza się dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
4. Jeśli działa w Twoim imieniu pełnomocnik, przygotuj pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Jeśli chcesz zgłosić przez Internet nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) – potrzebujesz profilu zaufanego.
Przygotuj:
-potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego, że zgłosiłeś kradzież tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której stwierdzono naruszenie twoich danych osobowych. Jeśli nie możesz dostać takiego dokumentu w formie elektronicznej, dołącz jego odwzorowanie cyfrowe, np. skan.
-formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych wydrukuj go ( druk zamieszczony poniżej) albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij. Zeskanuj wypełniony formularz.

3. Opłaty
Brak opłaty.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Dowolny urząd gminy.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
-posiadacz dowodu osobistego, z którego dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, zgłasza osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy,
-za osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator,
-zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
-Urzędnik niezwłocznie unieważni dowód osobisty.

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

8. Uwagi
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

I.
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060), przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591), przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta.

II.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować – dane adresowe: 38-722 Olszanica 81.

III.
1. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
Z ww. inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

IV.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. Wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
2. Unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
– zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
– zmiany danych zawartych w dowodzie,
– upływu terminu ważności dowodu,
– utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
3. Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
V. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

VI.
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

VII.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

VIII.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

IX.
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

– organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
– ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

X.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych

 

Skip to content