Oficjalna strona

Zastrzeż swój numer PESEL

Od 17 listopada 2023 r. będzie można zastrzec swój numer PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie – także przy użyciu aplikacji mObywatel – lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie

Uwaga!

Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. 

Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą:

  • e-usługi
  • aplikacji mObywatel (zastrzeżenia dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej będą możliwe po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisu)
  • w dowolnym urzędzie gminy.

W Urzędzie Gminy Olszanica wnioski o zastrzeżenie lub cofniecie zastrzeżenia nr PESEL będą przyjmowane w pok. 9 w godzinach pracy urzędu (wniosek do pobrania poniżej).

W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku należy przedstawić pracownikowi – dowód osobisty lub paszport, a cudzoziemiec okazuje – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa wówczas w Urzędzie pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator.

Należy pamiętać, że zastrzeżenia nr PESEL dokonuje się również z urzędu w przypadku:

  • unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (cofnięcie zastrzeżenia będzie wówczas możliwe tylko na wniosek);
  • rejestracji w rejestrze PESEL danych o zgonie.

Jak wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023, poz. 1394) od 1 czerwca 2024 roku instytucje zobowiązane ustawą (m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, notariusze) będą musiały przed zawarciem umowy połączyć się z rejestrem i sprawdzić, czy numer PESEL nie został zastrzeżony. Jeśli po sprawdzeniu w rejestrze okaże się, że numer PESEL został zastrzeżony, umowa nie powinna być zawarta.

Jeśli klient, który zastrzegł swe dane, będzie jednak chciał wziąć kredyt lub pożyczkę, wówczas cofnie zastrzeżenie, składając odpowiedni wniosek w Urzędzie lub korzystając z e-usług.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Wniosek o zastrzeżenie cofnięcie numeru PESEL

Klauzula zastrzeżeń numeru PESEL do pobrania

Skip to content