Oficjalna strona

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Z inicjatywą o nadanie odznaczeń dla Jubilatów zameldowanych na terenie Gminy Olszanica występuje Wójt Gminy Olszanica do Wojewody Podkarpackiego. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Z inicjatywą nadania odznaczeń można wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: usc@olszanica.pl

3. Opłaty

Brak opłat.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Informacje o tym, że Jubilaci będą obchodzić Jubileusz 50 rocznicy zawarcia małżeństwa można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81, parter, pok. 9 lub telefonicznie na nr: 13 461 73 73, 13 461 70 45 lub 46.

Jubilaci, którzy zawierali związek małżeński poza Olszanicą, uprzejmie proszeni są o podanie miejsca zawarcia małżeństwa z uwagi na to, że w zasobach archiwalnych tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się księgi wyłącznie z terenu Gminy Olszanica.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Wójt Gminy Olszanica. Biorą w niej udział Jubilaci. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, w imieniu Jubilatów, medale mogą zostać odebrane przez członków rodziny, w dniu uroczystości.

6. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

8. Uwagi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Skip to content