Oficjalna strona

Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Pełnomocnictwo dotyczące sprostowania lub uzupełniania aktów

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
• wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
• dowód zapłaty opłaty skarbowej
• ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
• wnioskując o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów
• w przypadku złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy do wniosku załączyć dokumenty, o których mowa poniżej.
Sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.
Uzupełnieniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.


2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego można przesłać drogą elektroniczną. Uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP: http://epuap.gov.pl

3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
• wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu – 39 zł
• pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
• na miejscu, w kasie urzędu I piętro pok. nr 15.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Olszanica
38-722 Olszanica 81
parter, pokój nr 9
tel. 13 461 73 73, 13 461 70 45 lub 46

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób załatwienia sprawy:
Z wnioskiem o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu. Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonano w formie czynności materialno-technicznej, wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek.
Sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania albo uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego. W przypadku sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

6. Tryb odwoławczy
Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję o odmowie dokonania sprostowania/uzupełnienia.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna
• Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1681)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 671)
• Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 197)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 204 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 698 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.).

8. Uwagi
Sądowe sprostowanie aktu stanu cywilnego.
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:
1) sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
2) sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.

Sądowe uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Skip to content