Oficjalna strona

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do odpisu aktu stanu cywilnego

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
• Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza,
• Oryginał dokumentu, do którego ma być dołączony formularz (zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza),
• Ważny dokumenty stwierdzający tożsamość – do wglądu,
• Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP: http://epuap.gov.pl

3. Opłaty
• 17 zł – należność za wydanie wielojęzycznego formularza należy uiścić:
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
• na miejscu, w kasie urzędu I piętro, pok. nr 15.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy
38-722 Olszanica
parter, pok. 9
tel. 13 46173-73, 1346170-45 lub 46.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
• jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Wniosek składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Ważne: do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, formularz wielojęzyczny można uzyskać tylko w wersji papierowej.

Wielojęzyczny formularz można dołączyć do wybranych dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.m.in.:
• odpisu skróconego aktu urodzenia,
• odpisu skróconego aktu małżeństwa,
• odpisu skróconego aktu zgonu,
• zaświadczenia o stanie cywilnym,
• zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

• Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do odpisu skróconego aktu urodzenia, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz odpisu skróconego aktu zgonu są: osoba, której akt dotyczy, małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa.
• Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo są osoby, których dotyczą wskazane zaświadczenia.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do organu wydającego odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia, do których ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Formularz nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.

W formularzu muszą być zamieszczone wszystkie informacje zawarte w dokumencie, do którego jest załączony.
Termin załatwienia sprawy:
• 7 – 10 dni roboczych w przypadku, gdy wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
(Dz. Urz. UE L 200/1 z 26 lipca 2016 s. 1- 136),
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019, poz. 860),
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1191 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1681 z późn. zm.).
8. Uwagi
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Skip to content