Oficjalna strona

Wniosek o skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa

Wniosek o ślub cywilny poza urzędem

Wniosek o ślub cywilny, konkordotowy

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Przez zawarcie małżeństwa małoletnia uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy składają:
• ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
• pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Narzeczeni: pełnoletni mężczyzna i niepełnoletnia kobieta składają:
• ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
• pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat,
• dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Małżeństwo z cudzoziemcem
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
• ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport) – do wglądu,
• pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
• dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego. Oświadczenie złożone przez cudzoziemca przed notariuszem lub innym organem, jak również zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest właściwym dokumentem do zawarcia małżeństwa.

Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
• tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
• tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
• konsula.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie zawarcia małżeństwa, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
Udział tłumacza w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Udział tłumacza jest także konieczny, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
• sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
• udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł,
Opłatę skarbową można uiścić:

Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
na miejscu, w kasie urzędu I pietro pok. nr 15.
Opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego:

• w przypadku zawarcia małżeństwa uzasadnionego stanem zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.

• w przypadku zawarcia małżeństwa we wskazanym przez narzeczonych miejscu, oprócz opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.
Opłatę w kwocie 1000 zł. należy uiścić:
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
• na miejscu, w kasie urzędu I pietro pok. nr 15.
• Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu, jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy
38-722 Olszanica
parter, pok. 9
tel. 13 46173-73, 1346170-45 lub 46.

Miejsce ceremonii zawarcia związku małżeńskiego:
Sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Olszanica

Bieżąca informacja dotycząca terminów, w których udzielane są śluby dostępna jest pod numerem telefonu tel. 13 46173-73, 1346170-45 lub 46 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Procedura poprzedzająca zawarcie małżeństwa wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożenia stosownych dokumentów oraz ustalenia daty zawarcia małżeństwa.

Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

W chwili składania zapewnienia narzeczeni podejmują decyzję o wyborze nazwiska (nazwisk) noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz nazwiska przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.

Po podpisaniu zapewnień w wyznaczonej dacie odbywa się cywilna ceremonia zawarcia małżeństwa w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Olszanicy.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Treść przysięgi małżeńskiej jest określona w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Oświadczenia składane są publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olszanicy może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest w granicach Gminy Olszanica, na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego może nastąpić:
• na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności,
• na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem

Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Konsul przyjmuje również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika.

Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada dodatkowo zezwolenie sądu na złożenie oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Zawarcie małżeństwa w przypadku niebezpieczeństwa grożącego życiu

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy:
Aby podpisać zapewnienia oraz złożyć wymagane dokumenty do urzędu stanu cywilnego należy zgłosić się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
Data i godzina zawarcia małżeństwa ustalana jest z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym składane będą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Wcześniejsze zgłoszenie się do urzędu umożliwi ustalenie dogodnego terminu zawarcia małżeństwa.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem jednego miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Rejestracja małżeństwa
Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu, jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa – osobom, które zawarły małżeństwo. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Olszanicy pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa można uzyskać w pokoju 9 na parterze.
Wymagane dokumenty:
• ważny dokument tożsamości – do wglądu.

6. Tryb odwoławczy
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
• przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
• wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie,
zawiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Lesku, Wydział Rodzinny i Nieletnich, plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko.

7. Podstawa prawna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn.zm.),
Art 15 ust. 1, art.31-32, art. 76-80, art. 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1681 ze zm.),
Art. 1 § 1, art. 3-9, art. 10-15 i art. 25, art. 88- 89¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1792),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 ze zm),
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 671 ze zm.),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U.2022 r. poz.197),
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. nr 698),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1923 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 1987, poz.1330),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.180).

8. Uwagi
Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim:
• Przeszkoda wieku.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
• Przeszkoda ubezwłasnowolnienia.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
• Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
• Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim.
Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
• Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
• Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

Oświadczenie w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić:
• wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
• zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
• połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych dzieci

Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać:
• nazwisko jednego z nich,
• nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka, albo zgodne oświadczenia, o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

Dzieci pochodzące od tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko, zatem nazwisko przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Skip to content