Oficjalna strona

Wniosek o zmianę nazwiska

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty
– wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
– dowód zapłaty opłaty skarbowej
– ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska winien zawierać:
– dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa,
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności zwanej dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
d) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów
e) adres do korespondencji wnioskodawcy,
– uzasadnienie,
– oświadczenie wnioskodawcy, ze w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów.
Zakres podmiotowy

Ustawę stosuje się do:

– obywateli polskich,
– cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
– cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy pod warunkiem, że zachodzą szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem prawa uchodźcy do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Podstawa zmiany imienia lub nazwiska
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
– imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
– na imię lub nazwisko używane,
– na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
– na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Przesłanki zakazujące zmiany nazwiska
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

Zmiana imienia lub nazwiska dziecka
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia miedzy rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę imienia lub nazwiska. Zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzic wyraża zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Podmiot uprawniony

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

Wybór podmiotu orzekającego
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organu wydającego decyzję

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można przesłać drogą elektroniczną. Uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Adres profilu zaufanego ePUAP: http://epuap.gov.pl
Nie dotyczy wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przez drugiego rodzica oraz wyrażenia zgody przez dziecko, które ukończyło 13 rok życia.

3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
• na miejscu, w kasie urzędu I piętro, pok. nr 15.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy
38-722 Olszanica
parter, pok. 9
tel. 13 46173-73, 1346170-45 lub 46.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

6. Tryb odwoławczy
Odwołania w sprawie odmowy zmiany imienia lub nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wydającego w/w decyzję.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1988)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.1359)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 823)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 671)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 197)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Skip to content