Oficjalna strona

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

3. Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska dziecka – 11 zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
• na miejscu, w kasie urzędu I piętro, pok. nr 15.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy
38-722 Olszanica
parter, pok. 9
tel. 13 46173-73, 1346170-45 lub 46

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób załatwienia sprawy:
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat, jest potrzebna jego zgoda.
o przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

6. Tryb odwoławczy
Odwołania w sprawie odmowy Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa rozpatruje Wojewoda Podkarpacki
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszanicy.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna
• Art. 68 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1681);
• Art. 88. § 3 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359);
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2021 r. poz.1923 późn. zm.);
• Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 671);
• Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych(j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 197).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Skip to content