Oficjalna strona

Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy

Zastępca Kierownika USC
mgr Urszula Podkalicka

tel. (013) 461 7045 wew. 61
fax. (013) 461 7373

Do głównych zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy:

  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i przyjmowanie zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa, zawartego przed osobą duchowną,
  • przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
  • sporządzanie nowych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
  • wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
  • prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 
 
Skip to content