Oficjalna strona

XXIII Sesja Rady Gminy Olszanica

Informuje sie mieszkańców Gminy, Ze w dniu 12 października 2020 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Olszanica odbędzie się XX III sesja Rady Gminy Olszanica z

następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.

3.lnformacja Wójta o pracy międzysesyjnej.

4. podjęcie uchwal w sprawach:

1,/ udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2020,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności oraz

zwolnienia z tej opłaty,

4/ ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości,

5/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6/ wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Rozwoju infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedzibą w Olszanicy,

7/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji,

8/ wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej,

9/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym części działki położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Zwierzyn, oznaczonej geodezyjnie nr ew. 100/21,

10/ sprzedaży nieruchomości gruntowej,

11J sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dz. nr ew. 30 o pow. 0,1420 ha w Uhercach Min),

12/ sprzedaży nieruchomości gruntowej (dz. nr ew. 428 o pow. 0,0210 ha w Uhercach Min),

13/ sprzedaży nieruchomości gruntowej (dz. nr ew. 413/6 o pow. 0,0206 ha w Uhercach Min),

14/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gmjne Olszanica od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na niej obiektów budowlanych,

15/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Olszanica od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz
z prawem własności położonych na niej obiektów budowlanych oraz obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłowymi,

16/ przyjęcia raportu monitorującego realizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Olszanica na lata 2017 2023,

17/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica,

18/ zmian w Uchwale Nr Il / 4 / 2018 Rady Gminy OIszanica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Olszanicy,

19/ wyłonienia członka do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Lesku jako przedstawiciela Gminy Olszanica,

20/ powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Olszanica,

 5. lnterpelacje radnych.

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Odpowiedzi na interpelacje , woIne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Darosz

Skip to content