Oficjalna strona

Zaproszenie do udziału w wizytach studyjnych organizowanych w ramach projektu ,,Sami-Dzielni!(…)”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje o organizacji wizyt studyjnych w ramach projektu pn.:
„Sami-Dzielni! –
Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi’’. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
II Oś
Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem wizyt jest upowszechnienie opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu wśród przedstawicieli 
jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje i dokumentacja znajdują się w załączonym piśmie oraz w Ogłoszeniu o naborze pod linkiem:
https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 27 października br.

Skip to content