Oficjalna strona

Komunikat Wójta Gminy Olszanicy ws. sołtysów

INFORMACJA

Wójt Gminy Olszanica informuje, że od 1 lipca 2023 r. Urząd Gminy Olszanica będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Olszanica.                                                                                                        

Wniosek można złożyć:osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica – biuro nr 22, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, pocztą tradycyjną na adres: 38-722 Olszanica 81 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Informacje w tej sprawie można uzyskać również telefonicznie pod numerem 13 461 70 04.

Komu przysługuje świadczenie?

O świadczenie może się ubiegać osoba, która:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
  • osiągnęła odpowiedni wiek:
    –  w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 

Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie?

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Co zrobić jeżeli urząd gminy nie posiada informacji potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa?

Jeżeli Urząd Gminy Olszanica nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wniosek do Wójta Gminy Olszanica o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie o pełnieniu funkcji Sołtysa

Oświadczenie o niekaralności

Skip to content