Oficjalna strona

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Olszanica

Informacje ogólne

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Gminie Olszanica powstał jako jeden z dwudziestu ośrodków utworzonych w ramach realizacji projektu „Familijne LOWE”.

Przedsięwzięcie „LOWE w Gminie Olszanica” realizowane jest przez Gminę Olszanicę w partnerstwie z Zespołem Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej.

Projekt „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany jest przez Partnerstwo w składzie: Ogólnopolski Operator Oświaty – Lider Partnerstwa oraz Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszenie „NASZA SZKOŁA”, Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK, Gmina Łagiewniki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres działania ośrodków LOWE w ramach projektu to: 01.09.2020-31.08.2021 r.

Celem projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Olszanica jest zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) Gminy Olszanica w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Olszanica” zakłada uczestnictwo minimum 200 osób z terenu powiatu leskiego – odbiorców LOWE, którzy wezmą udział w formach wsparcia oferowanych przez LOWE.

Kryteria uczestnictwa w projekcie odbiorców LOWE

 1. Odbiorcami Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Olszanica mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są pełnoletnie tzn. na dzień złożenia deklaracji uczestnictwa mają ukończone 18 lat,

 2. należą przynajmniej do jednej z następujących grup:

 • rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny;

 • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

 • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);

 • osoby dorosłe związane z rolnictwem;

 • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

 • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

 • osoby dorosłe w wieku 45+,

Planowana oferta szkoleniowa w LOWE Gminy Olszanica

 • Warsztaty komputerowe (dla początkujących)

 • Warsztaty komputerowe (dla zaawansowanych)

 • Warsztaty językowe (wg zgłaszanych potrzeb)

 • stopień podstawowy

 • stopień zaawansowany

 • Warsztaty rękodzielnicze – rzeźba, płaskorzeźba

 • Warsztaty rękodzielnicze – gobeliny/tkactwo

 • Warsztaty rękodzielnicze- bibułkarstwo

 • Warsztaty rękodzielnicze- koralikarstwo/ krywulki

 • Warsztaty rękodzielnicze- filcowanie wełny

 • Warsztaty rękodzielnicze- koronkarstwo

 • Warsztaty rękodzielnicze- inne ……… (wg potrzeb)

 • Warsztaty – dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe ziemi bieszczadzkiej (zajęcia stacjonarne i wyjazdowe)

 • Warsztaty z zakresu podstaw przedsiębiorczości, skutecznego poszukiwania pracy/ zleceń dla osób indywidualnych oraz firm (zajęcia w formie stacjonarnej i wyjazdowej- poznanie dobrych praktyk)

 • Zajęcia muzyczne- chór

 • Zajęcia muzyczne- zespół instrumentalno- wokalny

 • Zajęcia JA RODZIC

jak wspierać dziecko z problemami/ trudnościami,

jak wspierać dziecko zdolne,

organizacja efektywnej pracy w domu (typu” perfekcyjna Pani domu”)

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynatorka Projektu

– Alicja Marcinkowska – tel. kontaktowy 536 327 997

oraz Animatorki :

– Halina Grzybowska- tel. kontaktowy 601 955 722

– Krystyna Magdziarczyk – tel. kontaktowy 665 190 605

– Małgorzata Chmielowska – tel. kontaktowy 603 598 251

Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu:

Wypełnioną deklarację i ankietę należy dostarczyć/ przesłać na adres:

Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

38-623 Uherce Mineralne 150

Skip to content