Oficjalna strona

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Olszanica realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W ROKU 2023  – 71.153,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W ROKU 2023 – 96.153,00 zł

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

Gmina Olszanica na podstawie  uchwały Nr LIII/409/2023 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższyła do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1.552,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1.200,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Skip to content