Oficjalna strona

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt stały
i nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca

Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt czasowy

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego w trybie decyzji administracyjnej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Numer pesel dla obywateli Ukrainy

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

Skip to content