Oficjalna strona

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
• Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2021, poz. 816 z późn. zm. ) .
• Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
• Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy

3. Opłaty
Usługa jest bezpłatna.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Olszanica w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój nr 9.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.

6. Tryb odwoławczy
Brak

7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. 2022. Poz. 583 )

8. Uwagi
Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
• są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
• są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
• są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
• są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego
oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Skip to content