Oficjalna strona

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy uprzejmie informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są następujące osoby:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

1)   o znacznym stopniu niepełnosprawności   albo

2)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  albo

3) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W ramach Programu Gmina/Powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej.

Ze środków Programu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

Poniżej  terminy i warunki naboru wniosków:

  1. Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe z Programu do Wojewody Podkarpackiego (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 15 września 2023 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 6 października 2023 r. (decyduje data wpływu).

Szczegóły programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Gmina  Olszanica przystąpiła do realizacji Programu – „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia. 

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Aby dokonać zgłoszenia do Programu należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

– kartę zgłoszenia do Programu  – załącznik Nr 7 do Programu

– klauzulę informacyjną – załącznik Nr 15 do Programu

– klauzulę informacyjną – załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie

Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, oraz oświadczenie osoby przystępującej do Programu – załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie.

W przypadku osoby reprezentowanej przez opiekuna prawnego, należy dołączyć kopię postanowienia sądu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy , w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Dokumenty wysłane w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane.

Telefon: 13 46170045 lub 601 303 144

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna ministra

Załącznik nr 2 do regulaminu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin

Karta zgłoszenia do programu

Skip to content