Oficjalna strona

Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica

List przewodni

w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica
na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz Zarządzenia nr 491/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030, ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2022-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Olszanica na lata 2023-2030”.
Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone 
projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: strategia@gminaolszanica.pl, lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica w terminie od 09.03.2023 do 14.04.2023 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 12.04.2023 r. w godzinach od 09.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Olszanica.

Link ankieta online: https://forms.gle/nuvnhE4NdVGeeCE97

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju

Projekt strategii rozwoju Gminy Olszanica

Skip to content