Oficjalna strona

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Olszanica do programu „Asystent Osobisty osoby z Niepełnosprawnością”

Gmina  Olszanica przystąpiła do realizacji Programu – „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia. 

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Aby dokonać zgłoszenia do Programu należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

– kartę zgłoszenia do Programu  – załącznik Nr 7 do Programu

– klauzulę informacyjną – załącznik Nr 15 do Programu

– klauzulę informacyjną – załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie

Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, oraz oświadczenie osoby przystępującej do Programu – załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie.

W przypadku osoby reprezentowanej przez opiekuna prawnego, należy dołączyć kopię postanowienia sądu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy , w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Dokumenty wysłane w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane.

Telefon: 13 46170045 lub 601 303 144

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna ministra

Regulamin

Załącznik nr 2 do regulaminu

Karta zgłoszenia do programu

Skip to content