Oficjalna strona

Wniosek o wydanie odpisu

Pełnomocnictwo do odbioru aktów stanu cywilnego

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
– Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
– dowód zapłaty opłaty skarbowej – jeśli odpis lub zaświadczenie podlega opłacie skarbowej,
– ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP: http://epuap.gov.pl

USC w Olszanicy uprzejmie informuje, że odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wydane w formie dokumentu elektronicznego, mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Informujemy, że dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji, e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

Poniżej podajemy link do informacji o e-usłudze na Gov.pl –
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malżenstwa-zgonu

3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:

odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł
odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł
odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydany na druku wielojęzycznym – 22 zł
zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego lub do odebrania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 17 zł

Pełnomocnictwo, (wymagane, jeśli z mocy ustawy Wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub do otrzymania żądanego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaś z charakteru sprawy wynika, że działa jako pełnomocnik), udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU.
Bezpłatnie wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), Karty Dużej Rodziny, wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Opłatę skarbową można uiścić:

przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
na miejscu, w kasie urzędu na I piętrze w pokoju nr 15.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy
38-722
parter, pok.9

tel. 134617045

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego m.in. odpisy skrócone i zupełne, aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowymi przemawia za tym interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpis aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.
Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpis aktu staniu cywilnego oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mogą zostać również wydane, na wniosek, na drukach wielojęzycznych.

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Termin załatwienia sprawy:

Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonychw rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby został złożony do kierownika usc, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeniao zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby został złożony do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje sięw terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

6. Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego oraz wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby następuje w formie decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Kierownika tutejszego USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
(t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332),

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.),

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania
wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu
cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
(Dz.U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r.
w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie
zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375).

8. Uwagi

Po zawarciu związku małżeńskiego pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany osobom, które zawarły małżeństwo, z urzędu bez wniosku, bezpłatnie w jednym egzemplarzu. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski.

W tutejszym urzędzie pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa wybiera się Urzędzie Stanu Cywilnego Olszanica , parter, pok. Nr 9.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Skip to content