Oficjalna strona

Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
• Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
• Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,
• Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (patrz – Załączniki – Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego ePUAP).

W związku ze stanem epidemii COVID-19 oraz znacznie zwiększoną ilością zgłoszeń urodzenia za pośrednictwem platformy e-PUAP, uprzejmie informujemy, że wysyłka odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu i powiadomienia o nadaniu numeru PESEL może nastąpić kilka dni po sporządzeniu aktu urodzenia.
USC w Olszanicy uprzejmie informuje, że odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wydane w formie dokumentu elektronicznego, mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

3. Opłaty zwolnione z opłaty skarbowej jest:
• sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
• pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.
Opłacie skarbowej podlega:
• kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
• pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Olszanica, nr rachunku: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013.
• na miejscu, w kasie urzędu I piętro pok. nr 15.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Olszanicy
38-722 Olszanica
parter, pok. 9
tel. 13 46173-73, 1346170-45 lub 46.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób załatwienia sprawy: Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Matka dziecka, która w chwili urodzenia dziecka ukończyła 16 rok życia, nie może udzielić pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia oraz wybiera dziecku imię z urzędu. O sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka.
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. (więcej informacji w karcie Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy).
Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Olszanicy dokonywane jest zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Odpis skrócony aktu urodzenia wydany zostanie z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

UWAGA:
Cudzoziemcy zgłaszający urodzenie dziecka w USC, uprzejmie proszeni są o przedkładanie do wglądu aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.) dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego.

6. Tryb odwoławczy
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszanicy.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna
• Art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 30, 47, 52-57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1681)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904)
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
• Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 671)
• Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 197)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Olszanica wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail : gfx-consulting@wp.pl. lub pisemnie na adres administratora danych: Grzegorz Faluszczak 38-722 Olszanica 81
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Skip to content