Oficjalna strona

Program „Asystent rodziny na rok 2022”

PROGRAM „ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”

Dofinansowanie – 690,00 zł

Całkowita wartość – 862,50 zł

Opis zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 r. poz. 447 ze zm.) zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to usługa dla rodzin z dziećmi, które z różnych powodów przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie asystenta ma charakter czasowy a współpraca asystenta z rodziną jest dobrowolna, chyba, że o takiej formie pomocy postanowi sąd rodzinny. Rodzina współpracując z asystentem opracowuje plan pracy, określający możliwe do osiągnięcia i ważne dla rodziny, a w szczególności dla dzieci w tej rodzinie, cele oraz działania służące ich realizacji. Efektem takiej pracy ma być poprawa funkcjonowania rodziny, tak aby dzieci w rodzinie miały zaspokojone potrzeby: socjalno – bytowe, bezpieczeństwa, zdrowotne, emocjonalne, psychiczne.

W roku 2022 Wojewoda Podkarpacki przyznał Gminie Olszanica środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego przez Gminę Olszanica na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” proporcjonalnie do wymiaru etatu. Wkład własny Gminy Olszanica wynosi 172,50 zł co stanowi 20% całkowitej wartości.

Skip to content